Onderzoek eerste trajectcontrole in Lievegem

Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert de N9. Ze willen meer inzetten op trajectcontroles. Zo vroegen ze advies aan het gemeentebestuur voor een eerste trajectcontrole in Lievegem. Het college adviseerde positief.

Het gaat over het stuk N9 tussen kilometerpunt 59,9 (Kruispunt N9 met Kort Eindeken en Bredestraat) en kilometerpunt 62,2 (Kruispunt N9 met Legevoorde en Oude Staatsbaan Beke).

De plaatsing van deze trajectcontrole past binnen een investeringsprogramma waarbij sinds 2017 jaarlijks 20 nieuwe locaties worden geselecteerd op basis van ongevallen- en snelheidsdata. De kosten voor deze installaties (inclusief onderhoud) worden gedragen door de Vlaamse overheid. Bij akkoord tot het plaatsen van trajectcontrole zal het komende jaar een trajectcontrole-installatie worden geplaatst. De opgegeven hectometerpunten zijn indicatief. Het begin- en eindpunt van de trajectcontrole zal vastgelegd worden na het plaatsbezoek waarbij de lokale politiezone betrokken wordt.

Advertentie

Investeren in de brandweer

De posten Waarschoot en Zomergem zijn nu aangesloten bij brandweerzone Centrum. Dit vroeg veel tijd en energie van onze vrijwilligers door o.a. de vele opleidingen, nieuwe procedures…: een grote dank!

Als gemeentebestuur investeren we sterk in de brandweer:

Voor exploitatie: 725.729,88 euro                                                                                                                                                           
Voor investeringen: 80.423,82 euro
Bijdrage voor de pensioenen: 3.888,88 euro

Voor onze posten Waarschoot en Zomergem wordt een inhaalbeweging gemaakt om hen ook modern en goed materiaal te geven.

Ik zet er enkele op een rij:

Waarschoot:

 • Komst van een tankwagen
 • Komst van een signalisatiewagen
 • vervanging van de autopomp
 • Nieuwe helmen
 • Aanvulling werkkledij en uniformen

Zomergem:

 • Vervanging van de autopomp door een tijdelijke multifunctionele. Dit met het oog op de komst van een nieuwe autopomp in 2020. Ze wordt verwacht eind maart.
 • Aankoop van een logistiek voertuig, moet ook nog geleverd worden
 • Vervanging reddingsmateriaal naar Core
 • Nieuwe helmen
 • Aanvulling werkkledij en uniformen

Samen werken aan een sterke gemeente met zeven prachtige dorpen

Vandaag leggen we een ambitieus toekomstplan voor de nieuwe gemeente Lievegem voor, met groeikansen voor elke deelgemeente.

Dit is een toekomstplan waar sommige plannen niet volledig zullen afgewerkt zijn tegen het einde van de legislatuur. Wij willen niet aan ééndagspolitiek doen, maar schreven een visie voor de komende tien jaar.

Dit plan kwam tot stand via o.a. sterke memoranda van de adviesorganen, input van de medewerkers, rekening houdend met de bevolkingsenquête en vanuit een sterk bestuursakkoord. Ik hoop dat vanavond iedereen de appreciatie voor het vele en goede werk kan uitspreken. Grote dank!

Ook alle raadsleden kregen twee maal de kans om hun inbreng te doen: bij de bespreking van de bevolkingsenquête en op een extra avond in november. Al jullie inbreng is dus ook meegenomen in dit plan.

We vertrekken vanuit vier prioriteiten:

 • Een goede en nabije dienstverlening met aandacht voor iedereen
 • Investeren in het verenigingsleven, zorgen voor een ondernemende gemeente en versterken van het vrijetijdsaanbod
 • Een mobiliteitsbeleid met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker
 • Uitrol van het klimaatplan en aandacht voor nette dorpen

Dit doen we met een serieuze belastingverlaging: 1,6 miljoen per jaar.

 1. Een goede en nabije dienstverlening met aandacht voor iedereen

Bij de dienstverlening schieten de bouw van het langverwachte ACC in het oog.

We willen het recyclagepark van Waarschoot vernieuwen en bouwen drie scholen in één legislatuur: Vinderhoute (tijdelijke campus en nieuwe) en het Eeksken.

We zullen de dienstverlening verder digitaliseren, maar zullen ook beginnen met een dienstverlening aan huis met o.a. het inzetten van het buurtbusje.

De gezinnen zullen via het opvangloket kunnen kijken of er nog ergens plaats is in een kinderopvang.

We willen de inwoners goed informeren met o.a. schermen en inspraak geven via enquêtes, maar ook dorpsraden worden bekeken.

Via katrolwerking, één euro maaltijden, het huis van het kind willen we de kinderarmoede aanpakken en bouwen we naast Kerkelaere, ook een site uit in Zomergen en Waarschoot.

De komst van een seniorenconsulent moet het seniorenbeleid een extra boost geven.

 • Investeren in het verenigingsleven, zorgen voor een ondernemende gemeente en versterken van het vrijetijdsaanbod

De ondernemers ondersteunen we met een budget voor acties voor toerisme, landbouw en lokale economie, we schrijven een visie uit voor de N9 en introduceren de Lievegembon en de -app.

De subsidies voor de verenigingen stijgen in elke sector.

Bij sport zetten we o.a.  in op extra terreinen in Lovendegem, kunstgras en een gymhal in Waarschoot en kunstgras en overdekte tennisvelden in Zomergem. We hebben ook aandacht voor doelgroepen: bv. sport op het werk, dementievriendelijke wandeling en buitenfitness

Cultuur krijgt een nog nooit geziene injectie: naast de stijging van de subsidies, komt er het ACC in Lovendegem, drie miljoen voor ruimtes vrije tijd in Zomergem en de passage in Waarschoot.

Voor jeugd hebben we aandacht voor het skaten, de binnenruimte voor Patjoepel en groene, speelpleintjes.

 • Een mobiliteitsbeleid met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker

Een absolute prioriteit bij het uitwerken van het mobiliteitsplan voor Lievegem zijn de fietspaden.  Het mobiliteitsplan moet dan ook een heus fietsroutenetwerk binnen Lievegem uitwerken.

Het mobiliteitsplan moet verder een oplossingen uitwerken voor gevaarlijke verkeerssituaties en schoolomgevingen.

Via een interactieve informaticatool zullen inwoners concrete probleemsituaties kunnen aanmelden.

Bij alle openbare infrastructuurwerken zal ruime aandacht worden geschonken aan de voetganger.

De talrijke investeringen vinden jullie in de investeringstabel en bij de acties.

 • Uitrol van het klimaatplan en aandacht voor nette dorpen

We willen echt werk maken van ons klimaatplan dat unaniem werd goedgekeurd. Er komen inspanningen op het vlak van mobiliteit, energiezuiniger maken van gemeentegebouwen, ontzorgen van mensen bij energiezuinig bouwen, boomplantacties…

Samen met alle positieve mensen, bouwen we zo aan een sterke nieuwe gemeente met zeven prachtige dorpen!

Verdeling opbrengst veiling gemeenteborden goedgekeurd

Gisteren keurden we de verdeling van de opbrengst van de oude gemeenteborden op de gemeenteraad goed.

Het college van burgemeester en schepenen besliste om de gemeenteborden van de voormalige gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem per opbod te verkopen tijdens de lokale kermissen en de opbrengst ervan te schenken aan goede doelen. Op die manier werd een bedrag van 5.090 euro opgehaald.

De volgende goede doelen stelden zichzelf voor als kandidaat en krijgen onderstaande toelage:

Dank aan iedereen die bood op één van de gemeenteborden!

In 2020 subsidies voor renovatie (leegstaande) winkelpanden

Beleving speelt voor de klanten van lokale handelaars een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Dit zien we weerspiegeld in de handelsconcentratie van de Lovendegemse, Waarschootse en Zomergemse kern.

In 2020 zal men voor de renovatie van leegstaande winkelpanden en/of gevelrenovatie subsidies kunnen aanvragen. Zo blijven we een mooie, ondernemende gemeente.

 • Het Waarschoots kernwinkelgebied concentreert zich in de Stationsstraat, Schoolstraat, Leest, Renning en Waarschootdorp die allemaal in verbinding staan met het historische dorpsplein van de gemeente.
 • Het Lovendegems kernwinkelgebied concentreert zich in Kasteeldreef, Centrumstraat, Dorp, Diepestraat en de Molendreef die allemaal in verbinding staan met het historische dorpsplein van de gemeente.
 • Het Zomergems kernwinkelgebied concentreert zich in de Zomerlaan, Maarten Steyaertplein, Dekenijstraat, Markt, Dreef en Luitenant Dobbelaerestraat.

Deze straten en de dorpspleinen of markt hebben een belangrijke handels- en sociale functie binnen het gemeentelijk weefsel van deelgemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Inwoners en handelaars die zich via culturele samenwerkingsverbanden en buurtcomités hebben verenigd, zetten zich al decennia in voor de beleving en constante waardering en herwaardering van het sociale weefsel van deze kern.

Deze gebieden komen samen op het dorpsplein van Waarschoot en Lovendegem en de Markt van Zomergem. De pleinen, als centra van dit gebied, zijn de plaats bij uitstek voor sociale ontmoetingen in het kader van lokale handel. Dit komt jaarlijks tot uiting door de samenkomst van handelaars en ondernemers om een brasserie, evenementen of jaarbeurs te organiseren.

De kernwinkelgebieden, met hun sterk historisch karakter, kennen in hun huidige vorm enkele uitdagingen. Door het sterk familiaal karakter van de vele handelszaken en de focus op horeca, voeding en basisproducten worden handelaars geconfronteerd met overnamestress indien familie de zaak niet kan overnemen. Het gevolg is dat structurele leegstand langzaam een uitdaging vormt. De erkenning van dit probleem en de zoektocht naar structurele oplossingen is de kern van het handelsvestigingsbeleid, dat inzet op langdurige en diverse handelsactiviteit en beleving van de drie verschillende kernen.

De oproep van het Agentschap past goed binnen de zoektocht naar structurele oplossingen voor de handelskern van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. De mogelijkheid steun te krijgen om een nieuwe instroom van handelaars te creëren, of het opwaarderen van de kern door gevelrenovaties/samenvoegen van winkels kan ademruimte bieden voor ondernemerschap en de bewaking van de belangrijke handels- en sociale functie die dit gebied heeft.

Blok ze goed

De scholieren zitten midden in hun examens: veel succes!

Voor de studenten zijn we volop bezig met het organiseren van studeerplekken.

In Lievegem krijgen studenten de kans om tijdens de examenperiode gezamenlijk op een locatie te studeren.

Het college keurt, onder voorbehoud van dringende vergaderingen, goed dat Hard Blok Café in Lovendegem zal plaatsvinden in de grote en kleine raadzaal (telkens van 8u tot 18u) tijdens volgende weekends:

•    14 en 15 december 2019
•    21 en 22 december 2019
•    28 en 29 december 2019
•    04 en 05 januari 2020
•    11 en 12 januari 2020
•    18 en 19 januari 2020
•    25 en 26 januari 2020

Voor Hard Blok Café Waarschoot en Zomergem moeten de data en algemene afspraken nog verder bekeken worden.

Hoe zie jij een thuis van de toekomst in Lievegem?

“Thuis in de Toekomst” is een campagne die inwoners laat stilstaan bij hoe ze willen wonen en om te anticiperen op de toekomstige woonuitdagingen: hoger en dichter wonen in kernen, ontharding, duurzaamheid, nieuwe woonvormen, inclusie en diversiteit, klimaat,…
De Vlaamse Overheid nam het initiatief en stelt de woontest met ondersteunende communicatiemiddelen en methodieken gratis beschikbaar aan lokale overheden. De vijf Vlaamse provincies en VVSG ondersteunen lokale overheden die met de uitslag van de woontest aan de slag willen gaan.

Procedure:
– De Vlaamse Overheid ontwikkelde de woontest, de communicatiemiddelen, de methodieken en andere relevante informatie. Dit wordt gratis beschikbaar gesteld op het platform http://www.thuisindetoekomst.be. Op 3 februari 2020 gaat de woontest online en vanaf dan lanceert de Vlaamse Overheid een brede mediacampagne om het thema én de woontest onder de aandacht te brengen.
– De gemeente brengt de woontest onder de aandacht van inwoners, met het oogpunt op een zo groot mogelijk bereik in de eigen gemeente.
– Elke burger kan de woontest invullen en de denkoefening over wonen vandaag en in de toekomst maken. Burgers die in een stad of gemeente wonen die deelneemt aan het initiatief, kunnen aangeven of ze verder op de hoogte gehouden willen worden over enerzijds de Vlaamse campagne Thuis in de Toekomst, en/ of anderzijds over eventuele acties die hun eigen gemeente.
– Na de periode waarin de woontest online staat (tot en met 30 april 2020), krijgt de gemeente inzicht in de globale uitslag in een rapport op maat. De resultaten van de test worden gedeeld met alle inwoners en intern in de gemeente besproken en eventueel getoetst aan beleidsplanning. Op basis van deze resultaten, engageert de gemeente zich tegenover haar inwoners om vervolgacties op te zetten.

Om deel te nemen dient de gemeente kosteloos zich te registreren op http://www.thuisindetoekomst.be voor 31 december 2019. Vanaf februari zouden inwoners vanaf 16 jaar in de mogelijkheid zijn om de woontest online in te vullen.  De eerste resultaten zouden in mei/juni 2020 beschikbaar zijn.  Met Slim Wonen en Leven is afgesproken dat de data voor de gemeenten uit het werkingsgebied aan Woonwijzer zal bezorgd worden.

Werken Passage in Waarschoot gestart

Als gemeentebestuur van Lievegem zal één van onze prioriteiten in het meerjarenplan het ondersteunen van verenigingen zijn. Mensen moeten kunnen samen komen. We willen er ook zijn voor iedereen.

De Passage – foto via MBM

De werken aan de Passage, naast de Kring in Waarschoot zijn gestart.

Met dit project slaan we twee vliegen in één klap. De sociale bouwmaatschappij zorgt voor de bouw van 21 sociale huurwoningen en voor de bouw van lokalen voor de verenigingen.

Dit idee kwam uit het brein van wijlen Ann Coopman. Met onze gedachten zijn we vandaag ook bij haar. Dank ook aan de Meetjeslandse bouwmaatschappij.

De gemeente krijgt er zo een park bij.

Er komt een kookklas, bergingen aan de Kring, sanitair en een gemeenschapszaal van 90m² die in twee kan opgedeeld worden. Er voor is er ook ruimte voor een terras dat zowel voor de Kring als de Passage zal kunnen worden gebruikt.

Hiermee realiseren we een project dat zuurstof geeft aan sociale woningbouw en aan ruimte voor onze verenigingen.

We hopen op een vlot bouwproces en ik kijk er nu al naar uit dat dit geopend kan worden!