Ondersteuning voor Lievegemnaar die het moeilijk heeft

Woensdag stelde ik namens het college het ondersteuningsplan voor Lievegem voor aan de gemeenteraad. We willen zorg dragen voor kwetsbare mensen (+ 100 000 euro), mensen beschermen (+ 100 000 euro aan beschermingsmiddelen), lokale handel stimuleren (+ 100 000 euro), verenigingen ondersteunen en toch onze belastingverlaging behouden. Dank aan de gemeenteraad, de lokale economische raad, het personeel en mijn collega’s van het college in het bijzonder.

ONDERSTEUNINGSPLAN LIEVEGEM

Algemeen

Met dit plan beogen we op het einde van de coronacrisis een heropleving van Lievegem en dit niet enkel bedoeld voor de eigen organisatie en dienstverlening maar ook voor de lokale economie, het verenigingsleven en onze inwoners (in het bijzonder de meest kwetsbare groepen).

Op basis van de jaarrekening 2019 zal de nodige financiële ruimte beschikbaar zijn om dit plan inhoudelijk vorm te geven en naderhand ook te realiseren.

Het is in eerste instantie de bedoeling dat elke teamleider met zijn/haar team nadenkt over specifieke maatregelen voor de eigen doelgroep(en), binnen het eigen domein. Zij bevinden zich in het werkveld en kennen bijgevolg het best de pijnpunten en de noden van hun doelgroep(en). Finaal kunnen maatregelen en initiatieven ook over verschillende domeinen heen worden uitgewerkt. 

We onderzoeken dus de impact van de crisis op ons sociaal en economisch weefsel. Alle maatregelen om hierop in te grijpen, worden vervolgens ook door de teams zelf verder geconcretiseerd.

Het plan komt tot uitvoering na de crisis.

Doelstellingen

1. Financiële impact in beeld brengen voor de gemeente

2. Zorg dragen voor kwetsbare mensen

3. Lokale economie ondersteunen4. Verenigingsleven ondersteunen

5. Belastingverlaging behouden = koopkracht mensen beschermen lsV


Impact op gemeentelijke organisatie en dienstverlening

   
OmschrijvingImpactToelichting & bemerkingen
Team Burger
Geen financiële impact  Enkel sprake van uitgestelde inkomsten
Team Financiën
Aanvullende personenbelasting-212.500,00Impact vanaf 2021; Ingevolge inwoners die onbetaald verlof opnemen, op technische/economische werkloosheid terugvallen, door ziekte buiten gewaarborgd loon vallen, enz. Niet of nauwelijks in te schatten wat de impact zal zijn, hier provisoir rekening gehouden met 2,5% van het globale ontvangstenkrediet t.b.v. 8,5 miljoen euro.
Team Onthaal
Geen financiële impact  
Team IT
Geen financiële impact Er zouden bijkomende laptops worden aangekocht maar bij gebrek aan voorraad bij de leverancier is dit vooralsnog niet gebeurd. Bovendien sowieso benodigd voor nieuwe medewerkers die eerstkomend nog worden aangeworven en dus niet als bijkomende kost te beschouwen.
Team Logistiek
Aankoop berschermingsmiddelen (o.a. handgel, en mondmaskers)-12.126,00o.a. 8.000 mondmaskers à 9.196 euro incl. BTW. Nog te bestellen: wegwerppakken grafmakers, wegwerpschorten verzorgenden, papieren handdoekjes, desinfecterende reinigingsproducten, …
Team Cultuur
Stopzetting + annulatie zaalverhuur  
Versoepeling boetesysteem bibliotheek bij wijze van automatisch verlengen van de ontleningsperiode  
Annulatie LovArte5.000,00Organisatie in eigen beheer, wordt verschoven naar 2021
Annulatie “lentegasten”550,00750 euro uitgaven vs. 200 euro inkomsten
Annulatie “Semana santa”750,00 
Team Welzijn
Openhouden dienstenchequeonderneming Eén maand lang + € 8,64 per cheque. Vermoedelijk # cheques gedurende die maand? Ook wel minder prestaties gedurende die periode… Inschatting financiële impact volgt nog.
Sluiting dienstencentrum Kerkelare/Inkomsten en uitgaven zorgen veelal voor break-even. Personeelskost Aan-Z loopt door maar budgettair voorzien dus op zich geen meerkost behalve dat er geen prestaties meer tegenover staan.
Werking DGAT/Geen noemenswaardig financieel verlies. M.u.v. twee zieken werden alle uren bij de klanten gepresteerd zoals gepland.
Team Strategie, Secretariaat en Communicatie
Communicatie – Wegvallen editie Lievelink6.150,00Lievelink of feestgids?
Gemeenteschool – Minder busvervoer5.859,41Impact voorlopig becijferd van 16 maart t.e.m. 3 april
Gemeenteschool – Middagtoezicht-2.700,00Wel kosten middagtoezichters maar geen inkomsten middagtoezicht; per week verlenging 900 euro
Sluiting kunstacedemie/ Volgens directeur (Roos Lauwaert) quasi geen impact. Gezien crisis wel vraag naar online inschrijvingstool i.f.v. nieuwe schooljaar.
Toezichters ingeschakeld voor huisartsenwachtposten en leraren op payroll gemeente werken van thuis uit.
Team Jeugd, Kinderopvang (& Senioren)
Werking buitenschoolse kinderopvang17.816,00Op basis van de compensatiesubsidies K&G (becijferd t.e.m. paasvakantie). Personeelskosten blijven gewoon doorlopen zoals budgettair vooropgesteld. Voor de BKO moet het personeel aan het werk worden gehouden als voorwaarde voor de compensatiesubsidie (geen tijdelijke werkloosheid).
Wegvallen busvervoer2.386,00Geschrapt sinds 19/03 (impact t.e.m. 3 april; 12 dagen)
Schrappen aankoop fruit450,00Kostprijs bedraagt +- 500 à 700 euro per maand
Schrappen warme maaltijden de Vlinder300,00+- 100 euro per week
Niet meer inschakelen van vrijwilligers102,00+- 34 euro per week
Annulatie skate-event1.500,00 
Annulatie buitenspeeldag2.000,00 
 
Team Sport
Stopzetting + annulatie sportactiviteiten en sluiting sportinfrastructuur (incl. zwembad)-56.748,00Inclusief terug te betalen sommen wegens annulatie.
Corona hinderpremie EVA/vzw Sport4.000,00Premie aangevraagd op 6 april
Team Personeel
Presentiegelden GR maart 20204.368,00 
Technische werkloosheid6.834,00O.b.v. actueel overzicht technisch werkloos gestelde medewerkers (DCO, logistiek en sport)
Dienstvrijstelling personeel Behoud personeelskosten zonder prestaties
Team Infrastructuur
Stopzetting controle kortparkeren-1.700,00Parkeerwachters zullen wel een week worden ingezet voor security-opdracht recyclagepark. 1 week security zou gelijk staan met 82% van de vaste maandelijkse vergoeding (voor 02/2020 blijkbaar € 2.068.
Huur containerklassen-10.625,00Werken stilgelegd op 16/03, mogelijke heropstart op 20/04. Eén maand langer huur in rekening te brengen. Maandelijkse huur t.b.v. € 14.860. Maandelijkse toelage van € 4.235. Maandelijkse kostprijs containerklassen bedraagt € 10.625.
   
Team Omgeving & Lokale economie
Sluiting recyclageparken/De kostprijs voor het afvoeren en verwerken van aangeleverde materialen is groter dan de inkomsten die ertegenover staan. De tijdelijke sluiting brengt dus geen financieel verlies met zich mee.
Afgelasting wekelijkse markt Gedeeltelijke teruggave abonnement?
 
  Team Evenementen
Afgelasting vette veemarkt6.345,00 Feestcomité Zomergem + Landbouwcomice
Afgelasting kermis Waarschoot6.000,00Toelage kermiscommissie per kermis
Afgelasting wielerwedstrijd kermis Waarschoot2.000,00Bepaalde kosten werden al gemaakt
  
   
Totaal :-219.488,59 

Invloed op en maatregelen voor kwetsbare groepen

Algemeen

Team Welzijn wordt geconfronteerd met kwetsbare groepen die op één of andere manier getroffen worden door de corona-crisis. Team Welzijn wil deze mensen zo goed mogelijk bijstaan en hen hulp bieden zodat zij deze periode kunnen overbruggen.

Daarnaast vraagt Team Welzijn ook aandacht en ondersteuning voor de welzijnsinstellingen in Lievegem. Zij dragen zorg voor een heel kwetsbare groep en zijn eveneens zeer zwaar getroffen door de corona-crisis. 

Lievegem voorziet 100.000 euro aan compenserende maatregelen binnen het domein van Welzijn.

Doelgroepen

We kunnen de doelgroep opsplitsen in drie subgroepen.

Ouderen, zieken, personen met een beperking en risicopatiënten

Ouderen en risicopatiënten hebben een veel grotere kans om zwaar ziek te worden door een besmetting met het coronavirus dan jongere mensen. Daar zij een hoger risico lopen wordt hen ook gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven, ook voor hun noodzakelijke boodschappen.

Heel veel ouderen zijn ook mindermobiel en waren voor hun verplaatsingen afhankelijk van anderen (kinderen / mantelzorgers / MMC) .

Daarnaast zijn ouderen het meest afgesloten van de buitenwereld (zeker zij die niet online zijn) waardoor zij zich vaak heel eenzaam voelen.

Deze doelgroep heeft vooral onze logistieke ondersteuning nodig, hetzij via de boodschappendienst, hetzij via onze thuiszorgdiensten: de dienstencheque-onderneming (DCO) en de dienst gezins- en aanvullende thuiszorg (DGAT) .

Gezinnen en alleenstaanden met financiële problemen

Door de lockdown moeten heel veel burgers beroep doen op technische werkloosheid. Hierdoor wordt in 1 klap hun inkomen verminderd tot circa 70 % van hun normale loon. Zij kunnen ook beroep doen op een aantal compenserende maatregelen van de overheid zoals de eenmalige forfaitaire tussenkomst voor energiekosten van 208 euro.

Voor mensen die reeds nipt toekwamen met hun inkomen (omwille van hoge vaste kosten), wordt het extra moeilijk om hun facturen te blijven betalen en voldoende over te hebben voor voeding en andere noodzakelijke aankopen.

Ook sommige van de reeds gekende cliënten van het OCMW ervaren extra problemen op dat vlak. Zo merken we dat b.v. ook de studentenarbeid wegvalt, interim jobs en contracten van bepaalde duur niet worden verlengd.

Ook mensen die door corona ziek zijn geworden, moeten het plots met heel wat minder inkomsten doen.

Voor deze doelgroep is het belangrijk om er als lokale overheid voor te zorgen dat mensen geholpen worden om alle rechten uit te putten (administratieve hulp en begeleiding), alsook door middel van financiële steun vermijden dat zij in de schulden terecht komen.

Welzijnsinstellingen in Lievegem

Lievegem telt  4 woonzorgcentra (Home Diepenbroeck, WZC Ons Zomerheem, WZC Lovenbos en WZC de Linde ). Met deze sector onderhouden we nauw contact in deze corona-crisis. We boden hen ook een platform om met elkaar in overleg te gaan.

Daarnaast zijn er 2 instellingen voor mensen met een beperking gevestigd op het grondgebied van Lievegem (Humival en Triangel). Deze sector wordt ook hard getroffen door de crisis.

Tot slot zijn er ook nog 2 centra voor jeugdzorg (De Kerhoek en MFC Meetjesland).

Aanpak en vormen van ondersteuning

Het OCMW van Lievegem wil bovenstaande doelgroepen verder helpen en stelt meerdere maatregelen voor, al dan niet in samenwerking met andere organisaties.

Logistieke en telefonische ondersteuning

Boodschappendienst

Het OCMW is vanaf 17 maart gestart met een boodschappendienst voor ouderen en zieken. Dit gaat zowel over voeding als over medicatie.

Hiervoor werd in het VB van 24 of 31 maart (nakijken) een reglement goedgekeurd. Ondertussen werden reeds 39 aanvragen voor boodschappen geregistreerd (en uitgevoerd).

De klusjesman van het OCMW wordt hiervoor ingezet en de maatschappelijk werkers zijn back-up. Indien de aanvragen stijgen dan schakelen we ook de hulp in van onze poetsvrouwen. Dit was tot op heden nog niet nodig.

Thuiszorgdiensten optimaal inzetten

De DGAT, de dienst gezins- en aanvullende thuiszorg probeert al haar klanten zo goed mogelijk verder te helpen tijdens deze corona-crisis. De hulp wordt hiervoor soms opgesplitst (en aangevuld met boodschappendienst) zodat alle ouderen zoveel mogelijk geholpen worden.

Op die manier proberen we het werk zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Ook de DCO, de dienstencheque-onderneming blijft verder werken. Veel mensen zeggen hun hulp af omdat ze die niet dringend vinden maar andere ouderen appreciëren het ten zeerste dat de poetshulp blijft verder komen. We vinden dit zeer belangrijk voor het sociale contact. Vaak is de poetsvrouw de enige persoon die nog aan huis komt.  Aan de poetsvrouwen werd gevraagd om naast hun gewoon werk ook extra aandacht te hebben voor het psychisch welbevinden van hun ouderen, nagaan of zij voldoende voeding in huis hebben en of er vragen zijn op andere vlakken. Zo mogen zij ook (na goedkeuring door het diensthoofd) boodschappen doen voor ouderen.
Er werd hen gevraagd alle mogelijke problemen die ze vaststellen bij de ouderen, te melden aan de sociale dienst.

Er wordt hen gevraagd om de nodige afstand te bewaren (social distancing) en er is extra beschermingsmateriaal voorzien : mondmaskers, alcoholgel, handschoenen en plastieken schorten.

Dienstencentrum Kerkelare

Wegens de verplichte sluiting van het dienstencentrum valt het sociaal netwerk en de ontspanningsactiviteiten voor een 60-tal vaste klanten van het dienstencentrum weg.  Ze missen ook hun dorpsrestaurant waar ze 3 keer per week konden komen eten.

De coördinator van het dienstencentrum belt minstens wekelijks alle klanten op om een praatje te maken en na te gaan of zij nog in goede gezondheid zijn en niets tekort komen.

Er werd door een vrijwilliger ook een mooie tekst opgesteld die op een kaartje werd afgeprint en die aan alle bezoekers werd opgestuurd.

Door de meerdere gevallen van corona-besmetting bij deze doelgroep (en bij twee vrijwilligers) wordt heel veel aandacht besteed aan hun gezondheid, aan hun vragen en angsten die ze hebben. 

Wasmachine ter beschikking stellen

Ondertussen hadden we ook voor dat 2 hulpbehoevende ouderen tijdelijk zonder wasmachine zaten (klanten thuiszorg). Omdat die niet tijdig kon worden hersteld, werd de was gedaan door het OCMW (sociaal huis van Waarschoot heeft een wasmachine). De was werd afgehaald en terug bezorgd via de klusjesman. 

80-plussers

Onthaal belt alle 80-plussers op om te luisteren of ze voldoende omringd zijn en hulp nodig hebben. Team onthaal geeft aan team Welzijn de namen en telefoonnummers door van diegenen die hulp of begeleiding kunnen gebruiken van team Welzijn. Dit kan gaan over nood aan boodschappen, thuishulp of administratieve ondersteuning.

0800-nummer voor OCMW-cliënten

Omdat het OCMW door de lockdown tijdelijk niet fysisch te bereiken is, is het belangrijk dat ze dit wel telefonisch kunnen blijven doen. Bij sommige cliënten is de belwaarde zeer beperkt. Daarom werd beslist om een gratis nummer te verspreiden onder de cliënten. Zij komen via dat nummer terecht bij het onthaal die ze dan verder doorschakelt naar de maatschappelijk werker die verantwoordelijk is voor dat dossier.

Financiële ondersteuning

Voedselbonnen

De overheid voorziet 3 miljoen euro voor de OCMW’s om voedselhulp te bieden aan mensen die het financieel moeilijk hebben.

OCMW Lievegem krijgt hiervoor een toelage van 2.148 euro.

Het OCMW keurde hiervoor een reglement goed in het VB van 21 april waarin de doelgroep werd vastgelegd, alsook een bedrag per maand per type gezin.

De sociale dienst zal op basis van dit reglement een voorstel doen aan welke mensen we die voedselbonnen het best toekennen. Hert BCSD zal de beslissing nemen.

Leefloon en aanvullend leefloon

VVSG verwacht door de corona-crisis meer aanvragen leefloon. Dit voor mensen die buiten het systeem van technische werkloosheid vallen.

Voorbeelden:

 • enkele studenten waarvoor we de inkomsten uit hun studentenjobs aftrokken van hun leefloon zullen nu opnieuw het volledig leefloon krijgen omdat hun job is opgeschort
 • mensen die interimjobs deden met dag- of weekcontracten en die nog onvoldoende dagen hebben gewerkt om recht te hebben op de werkloosheidsuitkering.
 • Leefloon dat langer zal blijven lopen dan normaal omdat er minder jobs vacant zijn

Hierbij kan worden opgemerkt dat toekenningen leefloon in grote mate worden betoelaagd door de federale overheid.

Aanvullende steun

We verwachten dat een aantal mensen problemen zal hebben om al hun vaste kosten te betalen wanneer een deel van hun inkomen wegvalt. Dit zal het OCMW oplossen via :

 • Tussenkomst in huur (deel van de huur betalen)
 • Tussenkomst in energiekosten (voor zover deze niet gedragen zijn door de extra premie van de overheid bij technisch werklozen)
 • Tussenkomst in medische kosten, ziekenhuiskosten
 • Steun voor leefgeld (indien het geld voortijdig op is omdat alle vaste kosten van de rekening zijn gegaan en er te weinig geld overblijft om de maand rond te komen)

Allerhande maatregelen in samenwerking met externe partners

Welzijnsband  – GBO

GBO = geïntegreerd breed onthaal.

De coördinator (vanuit drie verschillende invalshoeken : CAW – ziekenfondsen – OCMW) van het GBO-project lanceerde volgend voorstel naar de deelnemende OCMW’s :

“We willen de sociale diensten helpen met dossiers waar het momenteel moeilijk loopt en waar het OCMW vast mee zit.  De drie OOM’s ( outreachende onthaalmedewerkers)  zullen vanuit hun gezamenlijke expertise de aangebrachte casussen van de OCMW’s bekijken en advies geven en voorstellen doen. “

Welzijnsschakels

Welzijnsschakels Waarschoot start een actie “buurtbellers” waarmee ze kwetsbare en eenzame mensen willen bereiken. Met hun vrijwilligers (en eventueel nieuwe vrijwilligers) willen ze mensen opbellen die hier nood aan hebben. Ze willen dit doen als aanvulling op het gemeentelijk aanbod voor de 80-plussers.

Om aan namen en telefoonnummers te geraken gaan ze in Waarschoot flyers bussen waarop ze hun actie bekend maken.

Welzijnsschakels Lovendegem en Zomergem zal een paaspakket samenstellen om te bedelen onder hun leden. We schonken hen pasta, rijst en enkele conserven uit onze voorraad waarmee ze de pakketten zullen aanvullen.

Rap-op stap

Via het Rap-op-stap kantoor bieden we een doeboek aan om op stap te gaan met je gezin in de eigen buurt.  In het boek staan tips en spelletjes voor onderweg.

Het boek is te downloaden maar cliënten kunnen het ook bestellen via team welzijn en ze krijgen het dan gratis via de post opgestuurd. Ze kunnen het ook online bestellen.

https://www.iedereenverdientvakantie.be/ontdekkingtroef-mini-editie

Onze trekker, maatschappelijk werker Sara, heeft hiervoor een mail verstuurd naar alle potentiële klanten van het rap-op-stap kantoor.

Welzijnsband  – Katrol

Katrol biedt : “Blijf-in-uw-kot pakketten” aan in samenwerking met het project “elk kind telt”.

Sinds vorige week brengt De Katrol Meetjesland elke woensdagmiddag ‘Blijf-in-uw-kot pakketten’ rond bij de gezinnen die ondersteuning krijgen van De Katrol. De studenten die hun stage vanuit thuis mochten voort zetten werken deze elke week uit.

Deze pakketten hebben niet het doel om te focussen op huis/schoolwerk, want dit doen de scholen al. We leggen de focus eerder educatieve spelletjes, leuke doe-opdrachtjes, Nederlandse taal stimuleren, een nieuwskrantje die op een laagdrempelige en kindvriendelijke manier het corona- en ander nieuws in beeld brengt…

De armoedecoach bekijkt of deze pakketten kunnen aangevuld worden met wat basismateriaal (lijm – kleurpotloden – …. )

Het integratieteam van Agentschap integratie en inburgering

Via het integratieteam ontvingen we de covid-maatregelen in meerdere talen en pictogrammen. De info kon op die manier snel verspreid worden naar de LOI-bewoners.

Zij starten ook met een nieuw initiatief om thuis Nederlands te oefenen: “pennenvriend”. Ze matchen een anderstalige met een Nederlandstalige vrijwilliger.

Er wordt enkel digitaal gecommuniceerd met elkaar. De pennenvrienden schrijven e-mails over hun leven in coronatijd, over hun familie, hun werk en hobby’s, … En daarvoor hebben ze enkel een e-mailadres nodig!

Help je het initiatief mee bekend maken? Meer info en inschrijven via http://www.integratie-inburgering.be/pennenvriend.

We kregen ook meertalige info over corona voor de mensen in het lokaal opvanginitiatief. https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld (IFG) regio Oost-Vlaanderen

in complexe situaties van partnergeweld (al dan niet gepaard gaand met kindermishandeling) kan de sociale dienst een dossier voorleggen aan “ketenaanpak IFG”. Dit dossier wordt dan concreet (niet geanonimiseerd) besproken op een 2-wekelijkse vergadering met politie, parket en hulpverlening en er wordt gezamenlijk een oplossing gezocht over hoe het gezin op weg kan gezet worden naar een geweldloze (ex)relatie.

Er zijn die verse hulpverleningsvormen die kunnen worden ingezet en Ministers Demir en Beke hebben tijdelijk bijkomende opvang voorzien voor vrouwen en kinderen op een geheime locatie.

Voorlopig werden tijdens de coronacrisis nog geen extra gezinnen aangemeld maar wanneer nodig zullen we hier zeker gebruik van maken. 

Samenwerking met horeca Waarschoot : “soep op de stoep “

Horeca Waarschoot nam contact op met het OCMW om te vragen of zij konden helpen door soep en desserts te leveren aan kansarmen.

We leverden reeds bij een 70-tal gezinnen en enkele ouderen soep en desserts. We voorzien hier telkens een briefje bij met de vermelding van het gratis telefoonnummer waarnaar ze kunnen bellen.

Het eten werd door onze klusjesman en een maatschappelijk werker via de gesponsorde minibus geleverd op de stoep bij de mensen. Er werd telkens aangebeld en een praatje gemaakt op veilige afstand in de buitenlucht.

Deze extra hulp en de aandacht voor de zwaksten werd door de grote meerderheid enorm geapprecieerd.

Huis van het kind Lievegem

·        in samenwerking met team jeugd en de Meetjesman

Met het Huis van het Kind proberen we in samenwerking met de jeugddienst en Meetjesman de jongeren, kinderen en ouders/opvoedingsverantwoordelijken te informeren over wat het coronavirus is en hoe het te bestrijden. Daarnaast wordt ook info gegeven over de verschillende mogelijkheden om je bezorgdheden te bespreken (CLBchat, opvoedingslijn, Awel, 1712,…). #geïnformeerdinjekot en #praatinjekot

Ook voor kinderen die doof of slechthorend zijn vonden we een filmpje op het net dat we willen verspreiden dat uitlegt wat Corona is (op kinderniveau) in de Vlaamse gebarentaal.

Ook anderstalige kinderen willen we bereiken door de informatie in verschillende talen kenbaar te maken.

Meetjesman zorgt voor tips voor ouders en kinderen om de dagen in te delen met zinvolle vrijetijdsbesteding aan de hand van menu’s.

Daarnaast hebben we ook aandacht voor zwangere vrouwen in deze coronatijd en proberen ze hen via de sociale media tips te geven over hoe om te gaan met zwanger zijn en bevallen in deze moeilijke periode.

·        In samenwerking met Beego

Gezinnen met jongeren die thuis schoolwerk moeten maken kunnen te kampen hebben met informaticaproblemen die ze zelf niet kunnen oplossen. Daarom willen we hen laten kennis maken met het aanbod van Beego (studenten IT die telefonische ondersteuning bieden).

 • In samenwerking met Feestvarken

Feestvarken vzw kreeg de vraag van Unilever, een bedrijf waarmee we sinds kort rond de tafel zitten, of ze anti-verveelmateriaal mogen aanleveren aan de kwetsbare gezinnen (en vooral de kinderen) in deze corona-tijd.

Wat : een kleurplaat per kind van een gezin met enkele anti-verveeltips op + bon per kind van een gezin om een ijsje te halen in de supermarkt.

Hoe?

Het OCMW laat weten hoeveel kinderen ze hiermee een plezier kunnen doen.

Het materiaal wordt aan het OCMW bezorgd en kan makkelijk worden opgestuurd via de post naar de klanten.

 • Speelgoed voor kwetsbare gezinnen geschonken door de basisschool

We kregen via de gemeentelijke basisschool heel wat speelgoed voor jonge kinderen. We willen dit speelgoed nu verdelen onder de meest kwetsbare gezinnen.

Andere maatregelen met invloed op de werking van team welzijn in tijden van corona

Tijdelijk verbod op uithuiszettingen: om de gevolgen van de coronavirusmaatregelen op de private en sociale huurmarkt te temperen, nam de Vlaamse Regering (op vraag van Minister van wonen Matthias Diependaele) de beslissing om een tijdelijk verbod uit te vaardigen op gerechtelijke uithuiszettingen. (zie omzendbrief – onder shares – sociale dienst –corona)

Maatregelen voor art.60§7-tewerkstellingen: wanneer de cliënt niet kan werken (door sluiting) heeft hij of zij recht op technische werkloosheid.

Hulp aan de sociale voorzieningen op Lievegems grondgebied

De 4 woonzorgcentra, de 2 voorzieningen voor mensen met een beperking en de 2 centra voor jeugdzorg hebben heel wat extra werk door de corona-crisis en hierdoor wellicht ook heel wat extra kosten. Hun personeel draagt zorg voor meer dan 870 kwetsbare mensen.

We respecteren enorm het werk dat er door net geen 1.000 personeelsleden dagelijks wordt geleverd.

Het is nog niet bekend wat de compenserende maatregelen vanuit de overheid voor deze sectoren in hun totaliteit zullen zijn maar ook vanuit de gemeente moeten we nadenken of we hen een hart onder de riem kunnen steken via lokale ondersteuning. 

Naast de logistieke ondersteuning voor beschermingsmateriaal , nadars, … wil de gemeente ook een éénmalige  financiële steun (premie) geven aan deze instellingen waarmee ze iets extra kunnen doen voor hun medewerkers en/of hun bewoners.

De modaliteiten hiervoor worden later uitgewerkt. Er zal bij het uitwerken van een reglement  rekening worden gehouden met het aantal bewoners en aantal personeelsleden.

Daarnaast wordt nu reeds aan alle 870 residenten in deze instellingen een kaartje bezorgd waarbij gemeente Lievegem laat weten dat we aan hen denken en hen veel moed toewensen (3 verschillende types van kaartjes, naargelang de doelgroep).

Invloed op en maatregelen voor lokale economie

Globaal genomen wordt voor het ondersteunen van de lokale economie een werkingsbudget vooropgesteld van 100.000 euro.

Vanuit LEA wordt voorgesteld dat voor de aanwending van dit krediet criteria worden gedefinieerd. Wat vinden we belangrijk? Wat is prioritair? Hoeveel mag het kosten?

Criteria

Het is een ‘Samen’ verhaal

Het zal de kunst moeten zijn om mensen buiten te krijgen. Alle zelfstandigen moeten samen initiatieven en acties ondernemen. Niet enkel de horeca, maar iedereen moet voor iedereen reclame maken. De bevolking kan verder ook gesensibiliseerd worden om zoveel mogelijk lokaal te kopen.

Vast aanspreekpunt binnen de gemeente

Niet iedereen vindt de weg om met zijn of haar problemen terecht te kunnen. Er kan best een vast aanspreekpunt zijn binnen de gemeente waar mensen terecht kunnen.

Duurzaamheid van de acties

Er wordt best geopteerd voor duurzame acties waarvan de effecten een tijdje blijven duren en dus niet louter voor éénmalige acties.

Coaching voor zelfstandigen

Is er nood aan coaching voor zelfstandigen om hen te helpen met nieuwe opportuniteiten na de crisis? Horeca Vlaanderen levert schitterend werk, dus voor de horeca is er reeds een kanaal. UNIZO informeert constant zijn leden. Ook Modeunie bereidt mensen voor op de herlancering; Architecten worden begeleid door de beroepsorganisatie NAV.

Hoe de schade herstellen?

Hoe kan de geleden schade worden hersteld? De voorziene steunmaatregelen door de hogere overheden zijn niet voor iedereen voldoende. Sommige sectoren leiden ook meer onder de crisis dan andere. Voor ondernemers en bedrijven zijn er in Lievegem sowieso al bijna geen gemeentebelastingen.

Communicatie en coördinatie

Er wordt opgemerkt dat er vaak, ook binnen de gemeente, naast elkaar wordt gewerkt. Zo gaat er vaak veel tijd verloren en doet men dubbel werk. Zo zou het beter zijn, indien er bijvoorbeeld in alle adviesraden eenzelfde persoon zou zitten. Communicatie en coördinatie zijn van belang. In de werkgroep voor het herlanceringsplan zitten verschillende ambtenaren en schepenen samen om alle ideeën op elkaar af te stemmen.

Nu en bij de herlancering kan Lievegem zich als horecagemeente profileren. LEA stelt voor om een lokaal bonnenboekje uit te brengen. De gemeente kan instaan voor het drukwerk. Iedere zelfstandige kan hierbij zelf de korting bepalen. Zo’n boekje maakt de gemeente ook zichtbaar.

Er moeten manieren gevonden worden om mensen buiten te krijgen. Het zou een doel moeten zijn om mensen lokaal samen te brengen. De belevingswaarde speelt hierbij een grote rol. Mensen willen samen iets beleven onder familie en/of vrienden. Dit is niet voor iedereen even evident, aangezien voor veel mensen deze crisis een financieel fiasco is.

Er kan een beleefparcours aangeboden worden met een combinatie tussen lokale handel en horeca, toerisme, cultuur en natuur. Deze actie kan in een latere fase plaatsvinden.

Er kunnen in de dorpskernen braderieën georganiseerd worden. De gemeente zou de logistiek kunnen verzorgen. UNIZO heeft de zomerhappening van juni verplaatst, omdat we nu nog niet weten wanneer grotere evenementen kunnen georganiseerd worden. Het is dus te bepalen wanneer grote bijeenkomsten toegelaten zijn. Kleinschalige evenementen kunnen wel verschillende keren georganiseerd worden.

Fasering

De maatregelen zullen stap voor stap worden versoepeld. Dit gaat van het sensibiliseren van de bevolking om thuis te blijven naar een stapsgewijze heropening van het openbaar leven, eerst in kleine groepjes, later in grotere groepen. Zo zullen de acties ook moeten zijn. Er wordt voor gevreesd dat de horecazaken pas als allerlaatste terug zullen mogen opengaan. 

Er wordt naar actieve financiële ondersteuning gevraagd. De problemen stellen zich nu omdat er nu geen geld is. Er zijn wel enkele initiatieven vanuit de brouwerijen. Er kan een ‘Steun horeca Lievegem’ groep opgericht worden (influencer gedachte). Wij kunnen zelf ook het goede voorbeeld geven door te delen wanneer je ergens lokaal naartoe gaat.

De Vlaamse Regering voorzag inmiddels wel al in een hinder- en compensatiepremie terwijl de federale overheid voorziet in vergoedingen voor technische werkloosheid en het verstrekken van overbruggingskredieten. Op die manier wordt het inkomensverlies al gedeeltelijk aangepakt.

Wat als een onderneming in de problemen komt? Kan de gemeente zorgen voor bemiddeling? Kan er een fonds aangelegd worden? Wat kan LEA doen?

Het is moeilijk om individuen te helpen, de initiatieven moeten er voor de massa zijn.

Financiële ondersteuning

Belastingen en retributies

Inname openbaar domein

Vanaf 16 maart en tot zolang de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht blijven worden alle vergoedingen met betrekking tot een inname van het openbaar domein kwijtgescholden (en teruggestort wanneer deze al zouden betaald zijn). De kostprijs werd al eens berekend voor het kwijtschelden van deze innames tot en met 15 mei en komt momenteel neer op 2.350 euro.

Standgeld voor markten en ambulante handel

Voor jaarabonnementen die al werden aangevraagd, wordt het standgeld voor 2020 kwijtgescholden (en teruggestort indien al betaald). Nieuwe aanvragen komen niet meer in aanmerking voor deze maatregel. De risico’s moeten het standgeld wel blijven betalen. De impact van deze maatregel wordt geraamd op 6.381 euro.

Standgeld voor kermissen

Voor het boekjaar 2020 zullen de standgelden niet worden geïnd. De impact van deze maatregel wordt geraamd op 6.250 euro.

Andere taksen of retributies

 • Belasting/retributie op individueel bezoldigd personenvervoer (taxi-decreet)

Er is de intentie om het verschuldigd bedrag voor één jaar kwijt te schelden maar hiervoor zijn we afhankelijk van de goodwill van de Vlaamse overheid gezien deze vergoeding wordt opgelegd op basis van een decreet. De Vlaamse overheid zou inmiddels aan het bekijken zijn op welke wijze hieraan tegemoet kan worden gekomen. Financiële impact: 3.694,73 euro.

 • Retributie op dansgelegenheden

Voor het boekjaar 2020 zullen hiervoor geen retributies worden in rekening gebracht. De impact van deze maatregel heeft enkel betrekking op de uitbating van Kokorico en komt neer op een bedrag van 5.000 euro.

Verhuringen en concessies

De gemeente Lievegem heeft enkel de uitbating van de cafetaria in de sporthal van deelgemeente Waarschoot in concessie gegeven waarvoor de maandelijkse vergoeding 1.789,04 euro bedraagt. Deze vergoeding wordt kwijtgescholden voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Financiële impact: 6.261,64 euro.

Premies en subsidies

Er wordt een premie in het vooruitzicht gesteld voor gesloten (of deels gesloten) zaken à rato van 100 euro per zaak waarbij rekening wordt gehouden met een 300-tal zaken.

De premie is onder meer bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten die handelaars moeten maken om zich in regel te stellen met de veiligheidsvoorschriften (inzake social distancing) die worden opgelegd in functie van het heropenen van hun zaak. De financiële impact van deze maatregel wordt aldus geraamd op 30.000 euro.

Het subsidiereglement gevelrenovatie en/of renovatie van een leegstaand handelspand van 18 december 2019 liep normaal gezien ten einde per 31 december 2020 maar wordt nu met een jaar verlengd.

Het meerjarenplan 2020 – 2025 bevat concrete acties om de lokale economie te versterken. De gemeente heeft dan ook de intentie om meer aandacht te besteden aan de lokale economie. Aanvankelijk was het subsidieproject enkel van toepassing op de deelgemeente Waarschoot. Het aanpassen en uitbreiden van het subsidiereglement naar het volledige grondgebied van Lievegem, toont het belang dat de gemeente hecht aan het opwaarderen van de handelskernen in de verschillende dorpskernen. Aantrekkelijke handelspanden zijn van groot belang voor de uitstraling van de kernen wat geldt voor het volledige grondgebied Lievegem. 

Cadeaubonnen

Vooreerst zouden de vele vrijwilligers dit jaar worden beloond met een cadeaubon in plaats van een vrijwilligersfeest.

Voorts zal een boekje worden uitgegeven in vervanging van één editie van de Lievelink waarin zowel reclame als kortingsbonnen van ondernemers uit Lievegem zullen worden opgenomen. Alle ondernemers krijgen de kans om een bon en/of reclame te laten publiceren. Iedere ondernemer bepaalt zelf de korting. De gemeente zal instaan voor het drukwerk. Verdeling door of bij de betrokken ondernemers of door de gemeente? Kostprijs voor de gemeente wordt geraamd op 10.000 euro.

Werkgroep specifiek voor horeca en het betrekken van de inwoners

Specifiek ter ondersteuning van de horeca wordt een werkgroep opgericht waarin door elke deelgemeente drie vertegenwoordigers zullen worden afgevaardigd. De gemeente zal op haar beurt in de werkgroep worden vertegenwoordigd door Guy De Neve, schepen bevoegd voor lokale economie en Tine De Walsche, ambtenaar lokale economie.

Deze werkgroep zal zich buigen over concrete acties voor de horeca en onze inwoners waarvoor een budget wordt vrijgemaakt van 40.000 euro.

Land- en tuinbouw

Inzake land- en tuinbouw wordt onder meer gedacht aan een bloemenactie op de dorpspleinen en het aanmoedigen van de inwoners tot het steunen van de lokale telers. Dit laatste bijvoorbeeld door het organiseren van een prijskamp, gebruik makend van de Lievegembonnen en waarbij een prijs zou kunnen worden toegekend voor de mooist versierde tuinen.

Hiervoor wordt een budget van 10.000 euro ter beschikking gesteld.

Niet-financiële ondersteuning

Koop lokaal

Verschillende gemeenten promoten het lokaal winkelen bij de nog geopende winkels, online of telefonisch bestellen bij gesloten handelszaken, afhalen of bestellen bij horecazaken, … Ook Lievegem doet hieraan mee en past de lijst op de website dagelijks aan.

Lokaal kopen kan ondersteund en aangemoedigd worden en lokale besturen kunnen hierbij zelf het goede voorbeeld geven.

Specifiek voor de land- en tuinbouw wordt een facebookpagina voorzien voor het promoten van de lokale boeren waarbij men deze facebookpagina graag ziet gekoppeld met de facebookaccount van de gemeente.

Leveranciers en opdrachthouders

De gemeente probeert de doorlooptijd voor het betaalbaar stellen van facturen zo kort mogelijk te houden om leveranciers en opdrachthouders niet in de problemen te brengen.

Er kunnen, na de opheffing van de maatregelen, events worden georganiseerd om het sociaal en economisch leven weer op gang te trekken. Hierbij kunnen de lokale handelaars en ondernemers betrokken worden maar evenzeer ondernemingen die actief zijn in de evenementensector.

Er wordt eventueel gedacht aan het aanbieden van een beleefparcours met combinatie van lokale handel en horeca, toerisme, cultuur en natuur (deze actie kan in een latere fase plaatsvinden). Ook de land- en tuinbouw zou bij dit initiatief kunnen worden betrokken.

De administratie van team lokale economie en toerisme zorgt voor een regelmatige update over de maatregelen, initiatieven en regelgeving aan de ondernemers van Lievegem en fungeert als vast aanspreekpunt voor problemen en andere vragen.

De administratie van team lokale economie en toerisme zorgt voor een communicatieplatform om initiatieven van lokale ondernemers te delen en zo ruim mogelijk kenbaar te maken aan de bevolking

Parkeren

In Lievegem worden momenteel geen controles op kortparkeren meer uitgevoerd in combinatie met het inzetten van de parkeerwachters voor controle op de toegang tot de recyclageparken.

Invloed op en maatregelen voor het verenigingsleven

Socio-culturele, culturele, sport-, jeugd- en seniorenverenigingen worden zowel op financieel als sociaal vlak hard getroffen door de corona-maatregelen.

Bijeenkomsten, voorstellingen, evenementen, fuiven, culturele, folkloristische, sportieve en recreatieve activiteiten werden inmiddels geannuleerd tot en met 3 mei. Massa-evenementen zoals festivals zijn geannuleerd tot eind augustus. Activiteiten van jeugdbewegingen (zoals ouderavonden, jeugdkampen, sponsoractiviteiten, …) mogen niet meer doorgaan tot een nog nader te bepalen datum.

De onduidelijke en onzekere situatie leidt er bovendien toe dat verenigingen zelf al het initiatief namen om geplande activiteiten te annuleren.

Een bevraging van de verenigingen is aangewezen om de werkelijke impact van de corona-maatregelen te kennen. Voor (grotere) evenementen gaat het niet enkel om de al gemaakte kosten maar eveneens over gederfde inkomsten, verlies aan sponsoring en het mogelijke effect op een volgende editie.

Minder activiteiten of geen activiteiten hebben onder normale omstandigheden ook een weerslag op de toekenning van subsidies waardoor verenigingen in de gegeven omstandigheden dubbel zouden worden getroffen.

Sommige verenigingen proberen in eerste instantie hun activiteiten nog te verplaatsen naar de nabije toekomst maar op dit moment is de onzekerheid te groot. Door het verschuiven van tal van activiteiten naar het najaar dreigt bovendien een overaanbod en is er het risico op een gebrek aan beschikbare zalen.

Jeugdhuizen worden gesloten waardoor geen inkomsten meer worden gegenereerd maar waarbij de vaste kosten wel blijven doorlopen (bvb. huurlasten). Bovendien kunnen jeugdhuizen geen aanspraak maken op de hinderpremie. Met de jeugdhuizen wordt in overleg getreden om ook voor hen de impact van de coronacrisis in kaart te kunnen brengen. Met betrekking tot de huurlasten valt het aan te bevelen dat eerst contact wordt opgenomen met de eigenaars waarna een resterend saldo mogelijks kan worden opgevangen door middel van een gemeentelijke tussenkomst.

Maatregelen ter ondersteuning van verenigingen en organisaties :

 • Kwijtschelding van huurgelden en/of energiekosten voor jeugd-, sport-, socio-culturele en seniorenverenigingen voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020;
 • Gemeentelijke tussenkomst in gemaakte kosten voor inmiddels geannuleerde wijkkermissen, beperkt tot het maximaal subsidiebedrag;
 • Activiteiten die niet konden plaatsvinden omwille van de geldende coronamaatregelen komen ook in aanmerking voor het beoordelen van de subsidiedossiers;
 • Basissubsidies jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenverenigingen eenmalig verhogen met 10% (financiële impact: +- 15.000 euro);
 • Sportclubs extra promoten door extra actie in de maand van de sportclub en de uitgifte van een sportkrant.

Andere maatregelen

Scholen en opvanginitiatieven

Voor het heropstarten van de scholen zijn de richtlijnen net bekend gemaakt. De scholen gaan hiermee nu praktisch aan de slag om zich te organiseren. De richtlijnen voor de BKO zijn er nog niet.

Eind april wordt een overleg met de onderwijsraad ingepland (samen met de BKO) om de concrete problemen te beluisteren en te bekijken hoe wij dit als lokale overheid het best kunnen organiseren en de scholen de nodige ondersteuning kunnen bieden (bv aansluiting school – BKO, …).

Voorts zal ook worden afgetoetst of er nog praktische vragen of problemen zijn inzake het organiseren van de verkeersveiligheid, over de algemene veiligheid (mondmaskers, …), enzovoort.

Een concreet voorstel van eventuele ondersteunende maatregelen is er op vandaag dus nog niet, laat staan een berekening van de financiële impact ervan.

Ook de verantwoordelijken van Lievegems opvanginitiatieven leveren schitterend werk. Maandag staat een extra overleg met Kind & Gezin gepland voor het bespreken van de maatregelen en extra ondersteuning van de Vlaamse overheid.

Evenementen

Afhankelijk van de verdere evolutie van de coronarichtlijnen en de timing die daarin wordt vooropgesteld, zoeken we naar manieren om de dorpen/horeca een extra impuls te geven. Daarom worden de volgende evenementen voorgesteld en nog verder bekeken:

11 juli viering (Zomergem)

Door team Jeugd en team Cultuur zal voor de 11 juli viering een Drive In Movie worden georganiseerd, hiervoor gebruik makend van het beschikbaar budget voor de 11 juli viering. De kostprijs wordt geraamd op circa 3.500 euro.

Lichtshow (Waarschoot)

In Waarschoot zal tijdens de winterkermis een lichtshow worden georganiseerd in samenwerking met het feestcomité waarbij gebouwen zullen worden uitgelicht. Hiervoor kunnen de middelen worden aangewend die waren voorzien voor de paaskermis. De kostprijs wordt geraamd op 5.000 euro.

Drive In Movie (Lovendegem)

Ook in Lovendegem zal een Drive In Movie worden georganiseerd tijdens de kermis in november. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op het kermisbudget. De kostprijs wordt geraamd op circa 3.500 euro.

Opmerking: Bij deze maatregelen wordt specifiek gekeken naar de sectoren die extra te lijden hebben onder de crisis, m.a.w. de lokale bedrijven die licht en geluid verhuren binnen de Lievegemse evenementensector.

Debiteurenbeheer

Het debiteurenbeheer werd inmiddels “on hold” gezet (m.u.v. schoolfacturen gezien de verjaringstermijn van 1 jaar) wat betekent dat voorlopig geen aangetekende herinneringen (d.i. incl. administratieve kost van 15 euro) meer worden verstuurd en geen dwangbevelen worden uitgevaardigd.

Belastingkohieren

Belastingen worden nog altijd ingekohierd teneinde geen inkomsten te mislopen maar met een uitgestelde verzending van de aanslagbiljetten (bvb. vanaf september 2020).

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s