Kermis in Waarschoot

Kom in het paasweekend naar het gemeentehuis van Waarschoot voor een unieke tentoonstelling en een originele actie rond de Groote Oorlog.

Tentoonstelling Waarschoot in beeld. Iconografie van een dorp.

Historisch Lieveland, vtbKultuur en Davidsfonds pakken na een jaar hard werken uit met een originele tentoonstelling. Nogal wat inwoners hebben een landschapschilderij aan de muur, een tekening, een aquarel op zolder, een architectenplan in de lade, oude prenten en drukwerk onder een stapel boeken met een link naar Waarschoot: straatbeelden en hoekjes, kerken en kapelletjes, de Bevende Hazelaar, de Lieve, …

Vrijwilligers uit bovenstaande verenigingen gingen een jaar op pad om al deze werken te inventariseren. En dit werk resulteert tijdens paaskermis in een unieke overzichtstentoonstelling én een mooie catalogus.

De tentoonstelling wordt ondersteund door het team cultuur en Meetjeslandse Meesters van COMEET.

Praktisch

  • Gemeentehuis Waarschootdorp, 2de verdieping
  • Zaterdag 20 april : 16 uur tot 21 uur, zondag 21 april : 10 uur tot 21 uur, maandag 22 april : 10 uur tot 13 uur
  • gratis
Advertenties

Vlaanderen subsidieert Azaleastraat met meer dan 2 miljoen euro

Zomergem wilde na de Hofbouwstraat ook de Azaleastraat aanpakken. Naast rioleringswerken wilden we ook de verkeersveiligheid aanpakken. Vlaanderen geeft ons meer dan twee miljoen voor de rioleringswerken.

Via het Optimalisatieprogramma 2020 krijgt Aquafin de opdracht om een bijkomende reeks rioleringsprojecten uit te voeren, waarvan voor 130 miljoen projecten die Aquafin uitvoert ter ondersteuning van de gemeenten. Via het subsidieprogramma krijgen 184 gemeentelijke rioleringsprojectenprojecten de garantie dat ze 75% van de rioleringskost gesubsidieerd zullen worden. Over die projecten krijgt uw gemeente of rioolbeheerder nog een formele bevestiging van de VMM.

Concreet betekent dat voor uw gemeente dat het volgende goedgekeurd werd:

Optimalisatie riolering Azaleastraat

2.105.847,00

Vlaams geld voor riolering

Onze gemeente krijgt vanuit het Vlaams gewest een financieel duwtje in de rug voor riolering. Dit dubbele investeringspakket werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel.

Dankzij deze investering kunnen we de riolerings- en zuiveringsgraad in onze gemeente verder opkrikken. Dat we duurzaam moeten omspringen met water is algemeen geweten, maar met deze financiële injectie zetten we weer een stap vooruit.

Niet alleen bovengrondse zichtbare investeringen zijn belangrijk, maar zeker de ondergrondse verbeteren de levenskwaliteit van onze gemeente.

Vlaams minister Koen Van den Heuvel “Ik geloof sterk in de kracht van lokale besturen, maar het is noodzakelijk dat het Vlaams gewest hen ondersteunt in hun opdracht op het vlak van riolering. Daarom wordt in totaal wordt voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd.”

Huursubsidies vanuit Vlaanderen voor tijdelijke schoolcampus Vinderhoute

Goed nieuws. Ik had voorgesteld om bij de Vlaamse overheid huursubsidies aan te vragen voor de tijdelijke schoolcampus van GBS Lovendegem – Vinderhoute. Dit is gelukt! We krijgen jaarlijks 50 819 euro (maximum drie jaar). Stap voor stap vooruit, samen met steun van minister Crevits, schepen Caroline Fredrick, de directeur, het schoolteam, oudercomité en de kinderen!


Eén van mijn eerste vergaderingen voor Lievegem ging over de school in Vinderhoute. Toen ik het dossier zag, stelde ik voor om een dossier bij de Vlaamse overheid in te dienen om huursubsidies te krijgen voor de tijdelijke schoolcampus in Vinderhoute. 


Volgende week nemen we afscheid van 30 jaar schoolgeschiedenis. Klink samen met ouders, sympathisanten, leerkrachten, directie en (oud)leerlingen op dit bijzonder moment. Dit op de laatste schooldag voor de verhuis naar de tijdelijke campus op vrijdag 05/04/2019 van 15u30 tot 17u30.
Het oudercomité biedt een gratis drankje aan.

foto: Chris Thienpondt (het nieuwsblad)

15 Oost-Vlaamse scholen krijgen jaarlijks bijna 1,5 miljoen euro voor het huren van schoolgebouwen

15 scholen in Oost-Vlaanderen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits jaarlijks samen bijna 1,5 miljoen euro huursubsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen of om extra plaatsen in de klas te realiseren. De projecten komen bijna 8.000 leerlingen ten goede en zorgen voor 1.109 extra plaatsen in de klas.

In het najaar van 2018 lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een derde projectoproep voor huursubsidies. Tot 15 januari 2019 konden scholen aanvraagdossiers  voor huursubsidies indienen. Net zoals de vorige twee oproepen, was ook de derde oproep een succes. AGION ontving 64 aanvraagdossiers, beoordeelde en selecteerde finaal 54 scholen op basis van verschillende objectieve beoordelingscriteria zoals duurzaamheid, multifunctionaliteit en de nood aan extra plaatsen in de klas. Daarvan zijn er 15 in Oost-Vlaanderen. Huursubsidies maken het mogelijk om vlot en snel bijkomende plaatsen te realiseren of bestaande schoolinfrastructuur te vervangen. Op die manier kan flexibel omgegaan worden met de invulling van gebouwen. Een bestaand kantoorgebouw kan snel omgebouwd worden tot een school en later opnieuw een andere bestemming krijgen. Dat kan nuttig zijn in bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk of in complexere stadsvernieuwingsprojecten. Zo kan snel ingespeeld worden op een hogere vraag of nood aan extra onderwijscapaciteit.

Concreet zullen het Kwadrant, de Freinet Middenschool en Atheneum en het deeltijds kunstonderwijs in Gent een nieuw schoolgebouw huren voor een periode van 18 jaar. Ze ontvangen daarvoor jaarlijks 455.000 euro subsidies en realiseren 642 extra plaatsen in de klas. Het CLW in Gent huurt een kantoorgebouw en krijgt daarvoor jaarlijks 234.000 euro subsidies. De Steinerschool Aalst huurt een nieuw schoolgebouw en realiseert daarmee 120 bijkomende plaatsen in de klas. Ze krijgen daarvoor jaarlijks bijna 140.000 euro subsidies.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Met deze 1,5 miljoen euro aan jaarlijkse huursubsidie worden 1.109 extra plaatsen in de klas gerealiseerd, goed voor bijna 25.000 m² nieuwe schoolgebouwen. Huursubsidies bieden de kans om de modernisering van het bestaande schoolpatrimonium te versnellen en extra schoolruimte te creëren, wat perfect past in de inhaalbeweging scholenbouw die deze legislatuur volop loopt. Daarnaast spelen we ook in op een veranderend onderwijslandschap en ruimtelijke ontwikkelingen in steden en gemeenten. Een gebouw dat vandaag nog geen onderwijsbestemming heeft, kan morgen als school dienst doen en overmorgen opnieuw een andere maatschappelijke invulling krijgen.”

Economische raad in Lievegem

Lievegem wil een ondernemende gemeente zijn. We zullen in deze legislatuur starten met een ondernemersloket. Het moet hét aanspreekpunt worden voor onze ondernemers binnen de administratie. Ze moeten er terecht kunnen met hun vragen.

Daarnaast zullen we een economische adviesraad oprichten.

Veertien vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente en die    actief zijn op vlak van economische aangelegenheden in de brede zin of lokale ondernemers vertegenwoordigen, met name:

•    2 vertegenwoordigers van Unizo
•    2 vertegenwoordigers van LIEVO
•    2 vertegenwoordigers van LVZ
•    2 vertegenwoordigers van VOKA
•    2 vertegenwoordigers die de ondernemers actief in een vrij beroep vertegenwoordigen

  • 2 vertegenwoordigers uit de horeca
    •    2 vertegenwoordigers die de ondernemers actief in de landbouw of de para-agrarische sector vertegenwoordigen

–     6 vertegenwoordigers uit het niet-georganiseerd economisch middenveld of met een bijzondere expertise op economisch vlak.

School Eeksken krijgt meer ruimte

Op de gemeenteraad van maart stelden we voor om 6 000 m² aan te kopen.

De eigenaar, een landbouwer op rust, wil het te kleine perceel liever niet meer gebruiken en geeft de gemeente de eerste voorkeur tot aankoop.

Deze aankoop kan een meerwaarde betekenen voor de gemeenteschool. We voorzien hier een uitbreiding als speelweide voor de kinderen en een verdere invulling via milieuzorg op school (fruitbomen, houtkant, aanplant bessenstruiken,…).

Bovendien verwerft de gemeente met deze aankoop een deel van buurtweg 67 – Eeksken, een deel dat nog in private eigendom was.

De afdeling Vastgoedtransacties heeft onderhandeld met de eigenaars en een eenzijdige verkoopbelofte op 20 december 2018 opgemaakt, welke ter goedkeuring aan de gemeenteraad werd voorgelegd.

We vragen aan de voltallige gemeenteraad van Lievegem om de schrapping van de totale reservatiestrook voor het Schipdonkkanaal te ondertekenen

Vlaanderen schrapt een gedeelte van de reservatiestrook voor het Schipdonkkanaal. De meerderheid vindt dit niet kunnen. De Vlaamse Regering heeft voor de gedeeltelijke schrapping nog maar eens een nautische studie opgemaakt. Dit was water naar de zee dragen.

Geen grote schepen op Schipdonkkanaal

Dit is pas echt om te huilen. Het is en was het momentum om de jarenlange gijzeling van onze inwoners te stoppen. Jammer dat men geen duidelijke keuze maakt. Men kan niet blijven de kool en de geit sparen. We dringen er als college op aan om de volledige reservatiestrook te schrappen en zullen vragen aan alle fracties (om net als in Zomergem), dit mee te ondertekenen.

Ten zuiden van Lievegem hebben we het kanaal Oostende-Gent wat nu al gebruikt wordt voor scheepvaart en is de economische, blauwe ader. Voor het Schipdonkkanaal, de mooie, blauwe ader door onze gemeente, zien we als toeristisch-recreatieve ader.

Op 29 augustus 2018 heeft de vzw ’t Schipdonkcomité aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Zomergem gevraagd om een brief te richten aan de Vlaamse Regering om aan te dringen tot een volledige schrapping van de reservatiestrook van het Schipdonkkanaal en deze reservatiestrook op te nemen op de lijst van de te schrappen reservatiestroken en dit tegen uiterlijk 31 december 2018.

De gemeenteraad van de gemeente Zomergem heeft vervolgens op 12 september 2018 beslist om een brief namens de gemeenteraad over te maken aan de Vlaamse Regering waarbij wordt aangedrongen op de volledige schrapping van de reservatiestrook en een planologisch verantwoorde inkleuring van de volledige reservatiestrook.

De Vlaamse Regering heeft op 14 december 2018 de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal versmald. Dit betekent dat sommige woningen/gebouwen niet langer gevat zijn door de reservatiestrook. Dit besluit heeft zich enkel uitgesproken over de reservatiestroken en niet over de onderliggende grondkleur, meer bepaald groengebied in de provincie Oost-Vlaanderen.

De Vlaamse Regering heeft op 14 december 2018 daarom ook beslist om een gewestelijk RUP “Reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen” op te maken. Dit RUP is bedoeld om de grondkleur van de reservatiestrook te bekijken, zowel voor de percelen die niet langer in de reservatiestrook liggen door de versmalling als voor de percelen die wel nog in de reservatiestrook liggen na de versmalling.

Naar aanleiding van deze beslissingen en de start van de publieke raadpleging in het kader van het opgestarte RUP wil de gemeente Lievegem nogmaals aandringen op een volledige schrapping van de reservatiestrook van het Schipdonkkanaal. De doorgevoerde versmalling leidt nog steeds tot onzekerheid bij de bewoners.

De brief wordt opgemaakt in naam van de gemeenteraad en we hopen dat elke fractie die mee ondertekent.